Lesy Jáchymov s.r.o.

O nás

Lesy Jáchymov s.r.o. hospodaří na majetku svěřeném městem Jáchymov na základě pachtovní smlouvy o výměře 3319,97 ha pozemků určenému k plnění funkcí lesa. Výměra porostní půdy je 3141,85 ha se zastoupením smrku ztepilého více jak 88 %, buku lesního 5 %, ostatních jehličnatých dřevin 3 % a ostatních listnatých dřevin více jak 3%. Nadmořská výška majetku se pohybuje od 500 m.n.m v nejnižších partiích až po vrchol Klínovce 1244 m.n.m. Ve vztahu ke kategorizaci lesů jsou zastoupeny lesy ochranné 535,30 ha, lesy hospodářské 34,72 ha a lesy zvláštního určení 2571,83 ha.

Lesy Jáchymov s.r.o. hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu na lesním hospodářském celku (LHC) 321401 – Městské lesy Jáchymov. Platnost LHP je od 1.1.2022 do 31.12.2031.

Celý lesní hospodářský celek spadá do přírodní lesní oblasti 1 – Krušné hory. Nejvíce je zastoupena kyselá trofická řada, dále pak podmáčená a extrémní stanoviště.

Na LHC se nachází několik lokalit se statusem ochrany přírody a krajiny. V první řadě je to národní přírodní rezervace (NPR) Božídarské rašeliniště (KOD-2426). Tato rezervace se nachází v odd. 3, 4 a 24 o celkové rozloze 109,20 ha. Na tomto území se hospodaří podle dle platného plánu péče. Jako další jsou to evropsky významné lokality Klínovecké Krušnohoří a Krušnohorské plato. Na LHC se nachází Mokřady Ramsarske úmluvy (KOD-1670) – Krušnohorská rašeliniště. Téměř celé území LHC se nachází v zóně zvýšené peče o krajinu a celé území spadá do národního geoparku (KOD GP 2- Egerina).

Dále je několik lokalit v LHC chráněno památkovou péčí. Jedná se především o městskou památkovou zónu Jáchymov, památkovou zónu Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar a světové dědictví UNESCO – Hornická region Krušnohoří

Předmětem ochrany v památkové zóně Hornická kulturní krajina Jáchymov je montánní krajina dokladující způsob těžby a zpracováni rud s mimořádnou koncentraci pozůstatků po montánní činnosti, jejímiž kulturními hodnotami jsou stara důlní díla se svými technickými a technologickými zařízeními doprovázena nadzemními stavbami.

K zajištěni optimálního vztahu mezi zajištěním trvalosti produkce kvalitní dřevní hmoty a plněni všech ostatních užitečných funkci lesa má v novem LHP přispět jednak promyšlená strategie hospodářských opatření ze strany zřizovatele, dále předpokládaná snaha lesního hospodaře naplnit všechna ustanoveni plánu, zejména plánované procento MZD, minimální plošný rozsah výchovy porostů do 40 let a naplnění navržené celkové výše těžeb LHP, které dávají vlastníkovi lesa dostatek prostoru k naplnění záměru šetrného a přitom efektivního hospodařeni.


Ze strategických cílů se jedná o:

 • udrženi stability lesního ekosystému a jeho obnovu,
 • uplatňovaní principu trvale udržitelného hospodařeni s ohledem na plněni ostatních celospolečenských funkci lesa,
 • snahu zachovat trvale obnovitelný les jako přírodní zdroj s ohledem na prospěch příštích
 • generaci a také s ohledem na hledisko zabezpečení trvalosti a bezpečnosti produkce lesa.


Z dlouhodobých hospodářských cílů se uvádí:

 • vybudovaní optimálního vztahu mezi plněním všech funkci lesa a tržní ekonomiky
 • (zvýšeni a udržení únosné produkce lesa výběrem vhodných druhů, úpravou skladby a
 • péči o porostní zásobu),
 • udrženi stability lesního ekosystému při přeměnách na formy hospodařeni přírodě
 • blízké, to znamená uplatňovaní vhodných způsobů obnovy lesa (např. uplatnit liniové
 • stabilizační prvky při kalamitách),
 • uplatněni přirozené obnovy u geneticky cenných dřevin a k tomu dlouhodobou přípravu
 • stanovišť,
 • převody druhově a geneticky nevhodných porostů na věkově, druhově a prostorově
 • diferencované,
 • rozpracování kompaktních, homogenních porostů na maloplošné a podrostní formy,
 • podporu druhové diverzity lesních dřevin v rámci účelné aplikace MZD a přiblížení se
 • k přirozené druhové skladbě zdejších lesů včetně podpory vybraných jedinců cílových dřevin


Hospodářský záměr vlastníka:

 • včasné a správné provádění výchovných zásahů,
 • navyšovaní podílu přirozené obnovy ve vhodných porostech včetně podílu MZD,
 • ochrana před biotickými a abiotickými činiteli,
 • regulace vztahu lesa a zvěře souborem vhodných opatřeni s cílem vytvořit harmonické
 • prostředí uvnitř lesního biotopu,
 • průběžná údržba dopravní sítě,
 • udrženi ekonomické efektivnosti lesního majetku.

Přihlášení